DEMO EDUCOMM
1/3

LÉČBA BOLESTI doc. MUDr. Tomáš Gabrhelík, Ph.D.

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN a LF UP Olomouc

Dobrý den, rád bych vás dnes seznámil s výtažkem informací, které se týkají bolesti, především tedy farmakoterapie bolesti.

Bolest je fenomén, který zažije většina z nás nebo někdo z našich blízkých, protože provází většinu chorob a prolíná se všemi medicínskými obory. Je to stále fenomén stále podceňovaný, asi 40-60 % pacientů má nedostatečně léčenou bolest a dokonce 20 % pacientů udává, že se jejich lékař na bolest nikdy nezeptal. V současné době je v ČR více než 100 pracovišť léčby bolesti a z toho je 9 velkých výukových center léčby bolesti. Léčbou bolesti se zabývá nadstavbový multidisciplinární obor s názvem Algeziologie, se symbolem BOL.

Krátce k popisu tohoto fenoménu.

Bolest dělíme schématicky na akutní a chronickou. Toto dělení má pro léčbu bolesti zásadní význam. I když samozřejmě většina syndromů a většina nemocí má svou akutní a chronickou fázi, pro bolest to rozdělení na akutní a chronickou je zásadní. Zatímco akutní bolest je jakýsi signál dovnitř organismu, že probíhá nějaké poškození a můžeme tuto bolest nazývat jako „dobrou“ bolest, protože nás informuje o probíhající nemoci nebo nějakém poškození tkání a je tato bolest provázena především vegetativním doprovodem, klasickou sympatoadrenaidní reakcí, tachykardie, hypertenze, různé dechové problémy, atd. Chronická bolest žádnou takovouto užitečnou funkci nemá. Je to fenomén, který je obtížně léčitelný a je většinou provázen ne vegetativním doprovodem, ale doprovodem změn psychiky. I proto je dobré nepodceňovat psychické rozpoložení těch pacientů a je dobré si uvědomit, že tito pacienti jsou zatíženi ztrátou sociálního zázemí, pracovního, rodinného apod.

Dalším důležitým dělením bolesti je dělení podle kvality a vůbec podle toho, kde bolestivý jev vzniká.

Rozlišujeme nociceptivní bolest, ta vzniká podrážděním nociceptorů a jako příklady můžeme uvést klasickou vertebrogenní bolest, bolest při artritidách, artrózách, atd. Tato bolest dobře reaguje na klasická analgetika podle škály dle WHO.

Naproti tomu neuropatická bolest, která vzniká poškozením nervového systému, ať už centrálního při ischemických nebo hemoragických cévních mozkových příhodách nebo periferního při postherpetické neuropatii nebo diabetické a dokonce i vegetativního nervového systému.

Neuropatická bolest reaguje spíše na léky ze skupin antidepresiv a antiepileptik a to z toho důvodu, že tyto léky stabilizují nervovou membránu, čili účinkují proti té neuropatické bolesti.

Dalším typem bolesti je viscerální bolest. Je to hluboká bolest vnímaná uvnitř orgánů, často tupá někdy přenesená do topických dermatomů kolem páteře atd. Je zprostředkována sympatickým nervstvem a zde jsou účinnými skupinami léků především opioidy a spasmolytika.

Pokud se tyto jednotlivé typy bolestí společně ještě s psychogenní bolestí, která provází spíše psychiatrická onemocnění jako deprese a různé fóbie, zkombinují, tak mluvíme o smíšené bolesti.

Klasickým příkladem této bolesti jsou bolesti vertebrogenní, kde se kombinuje jak nociceptivní bolest tak neuropatická bolest atd. Velice často je zde projevena i psychogenní komponenta.

Bolest je obtížně sdělitelný fenomén, je to nepřenositelná zkušenost, přesto ji musíme nějakým způsobem měřit. Nepopisujeme jenom deskriptory bolesti, zda se jedná o bolest nociceptivní nebo neuropatickou, ale popisujeme i intenzitu bolesti. K tomu používáme většinou celosvětově používanou vizuální analogovou škálu, což je takové jednoduché pravítko, které má z jedné strany numerickou stupnici od 0 do 10, kde 0 znamená žádná bolest a 10 znamená maximální bolest. Na druhé straně je vizuální škála, popřípadě se smajlíky pro děti, aby mohly určit, jak se cítí a jaká je ta intenzita bolesti.

Hodnotu, kterou pacient uvede, zaznamenáme a zajímá nás především vývoj té hodnoty, nebo té intenzity bolesti v čase. Každý samozřejmě popisuje bolest individuálně, ne vždy je ta bolest stejná u různých jedinců, nicméně zajímá nás, zda se nám daří tu bolest snižovat a snižovat její intenzitu pomocí terapie.

Kromě vizuální analogové škály používáme celou řadu verbálních škál, dotazníků, piktogramů, atd.